กติกาปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบุคลากรทุกระดับ โรงพยาบาลพุทธโสธร ปีงบประมาณ 2566