การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่6 รอบที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566