แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพุทธโสธร ตามยุทธศาสตร์จังหวัดด้านสาธารณะสุข และคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2560

แผนยุทธศาสตร์ รพ.พุทธโสธร

  • ถ่ายทอดนโยบายและตัวชี้วัด ด้านสาธารณสุขตามคำรับรองปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลพุทธโสธร ปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด
  • การประชุมถ่ายทอดนโยบายและตัวชี้วัด ด้านสาธารณสุขตามคำรับรองปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลพุทธโสธร ปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด
  • สรุปนโยบายเน้นหนัก ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ และตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2560 ของกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด
  • แผน 20 ปี กสธ. รายละเอียด
  • ขับเคลื่อนบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล รายละเอียด