ขอขอบพระคุณครอบครัว คงจิตรงาม บริจาคเงินให้โรงพยาบาล