ขอขอบพระคุณนางสาวประทิน คุณประเสริฐ บริจาคเงินให้โรงพยาบาล