ขอเชิญผู้รับบริการทุกท่าน เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ผ่านระบบ “หมอพร้อม”