ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 200 ราย รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำน้ำเย็น (Air Cooled Screw VSD Chiller) ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ton รายละเอียด
 • ประกวดราคาเช่าระบบ PACS X-RAY รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ถุงบรรจุโลหิต) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 งาน รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ แก๊สทางการแพทย์ แก๊สออกซิเจนเหลว รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดให้สารละลาย จำนวน 38,000 ชุด รายละเอียด สเปค
 • ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 130,000 ชุด รายละเอียด สเปค
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาชุดให้สารละลาย จำนวน 38,000 ชุด รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 130,000 ชุด รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักอบรีด พร้อมบริหารจัดการผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ ออกซิเจนทางการแพทย์บรรจุท่อพร้อมอุปกรณ์ลดแรงดัน ขนาด 0.7 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครุภัณฑ์การศึกษา จำนว 2 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างติดตั้งโปรแกรมโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) รายละเอียด รายละเอียด2 รายละเอียด3
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 15 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาเช่าระบบจ่ายยาอัตโนมัติ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาบริการตรวจ CT รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก๊สทางการแพทย์ ออกซิเจนทางการแพทย์บรรจุท่อพร้อมอุปกณ์ลดแรงดันฯ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดของแห้งและเบ็ดเตล็ด จำนวน 87 รายการ รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดของแห้งและเบ็ดเตล็ด รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำน้ำเย็น (Air cooled screw vsd chiller) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างปบริการทำความสะอาด รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดอาหารทางสายให้อาหาร (สูตรสำเร็จ) จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างปรับปรุงชุดระบบกรองอากาศ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาบริการซักอบรีดผ้า พร้อมบริหารจัดการผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก๊สทางการแพทย์ แก๊สออกซิเจนเหลว รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เช่าระบบ PACS X-RAY รายละเอียด
 • การซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดไข่ไก่ จำนวน 6,840 กระบะ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดผักสดและผลไม้สด จำนวน 78 รายการ รายละเอียด ตารางแสดงวงเงิน
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดเนื้อสัตว์น้ำ จำนวน 15 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้าง จ้างปรับปรุงชุดระบบกรองอากาศ จำนวน 1 งาน รายละเอียด แบบสถาปัตยกรรม แบบระบบไฟฟ้า บัญชีแสดงรายการก่อสร้าง
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดไข่ไก่ จำนวน 6,840 กระบะ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัสดุทางการแพทย์ STERRAS 100 S CASSETTE รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาบริการส่งตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดข้าว จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เช่าระบบจ่ายยาอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาบริการพนักงานเปล จำนวน 12 เดือน รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน 5 รายการ (จำนวน 63 เครื่อง)  รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อก่อโรคติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 26,600 Test รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ VTM 3ml พร้อม Nasopharyngeal swab และ Oropharyngeal swab รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสุดวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อก่อโรคติดเชื้อ COVID-19 รายละเอียด ตารางแสดงวงเงิน
 • การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เครื่องวัดความดัน
 • ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา กลุ่มสารน้ำทดแทนเลือด จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อก่อโรคติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 10,000 Test รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน 5 รายการ (63 เครื่อง) รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศระบบชีลเลอร์ พร้อมหุ้มฉนวนอาคารสิริโสธรารักษ์และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศระบบชีลเลอร์พร้อมหุ้มฉนวนอาคารสิริโสธรารักษ์และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน รายละเอียด  
 • ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดไม่มีแป้งฯ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดไม่มีแป้งฯ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Atorvastatin tab 40 mg รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มสารน้ำทดแทนเลือด จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ รายละเอียด สเปค
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วเตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อก่อโรคติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 10,000 Test รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนนอก เอว จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนนอก เอว จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์ Clinical Key รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับห้องทันตกรรม จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับห้องทันตกรรม รายละเอียด spec Type B specปลอดเชื้อ บัญชีประมาณการ Type B บัญชีประมาณการปลอดเชื้อ แบบType B แบบปลอดเชื้อ
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400. ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400. ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วัสดุการแพทย์ แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Atorvastatin 40 mg film-coated tablet (GPU 693923) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ยา Insulin aspart 30 iu-1 ml + Insulin aspart protamine 70 iu-1 ml injection 3 ml รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการน้ำยาตรวจ CD4 รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ (Mobile Bearing) รายละเอียด
 • สเปคครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามเชื่อมอาคารจอดรถยนต์โรงพยาบาล จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) รายละเอียด งวดงานสะพานลอยครั้งที่2 แบบสะพานลอย
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อก่อโรคติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 10,000 Test รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin aspart 30 iu/1 mL + insulin aspart protamine 70 iu/1 mL suspension for injection, 3 mL cartridge (GPU 660150) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามเชื่อมอาคารจอดรถยนต์โรงพยาบาล จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามเชื่อมอาคารจอดรถยนต์โรงพยาบาล จำนวน 1 งาน (ครั้งที่2) รายละเอียด งวดงานสะพานลอยครั้งที่2 แบบสะพานลอย ประมาณราคากลางงานค่าก่อสร้าง
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ (Fix Bearing) แบบแก้ไขข้อเข่าผิดรูปรุนแรง รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ (Fix Bearing) แบบแก้ไขข้อเข่าผิดรูปรุนแรง รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารหนืด รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารหนืด รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ยา Meropenem 1 g รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาปริมาณเชื้อ(HIV-1) จำนวน 5,376 Test รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ขวดเพาะเชื้อเด็ก, ผู้ใหญ่) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อก่อโรคติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 10,000 Test รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 55 รายการ รายละเอียด สเปคผ้า ครั้งที่2
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัสดุการแพทย์ ชุดทดสอบชีวภาพทางเคมี 3 ชั่วโมง รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดทดสอบชีวภาพทางเคมี 3 ชั่วโมง รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ยา Meropenem 1 g powder for solution for injection/infusion รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์พร้อมเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์พร้อมเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Carvedilol 6.25 mg tab รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดโค้งลูกตาดำแบบอัตโนมัติพร้อมเครื่องวัดความยาวลูกตา รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดโค้งลูกตาดำแบบอัตโนมัติพร้อมเครื่องวัดความยาวลูกตา รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องยิงแสงเลเซอร์สำหรับรักษาโรคทางตา (YAG LASER) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องยิงแสงเลเซอร์สำหรับรักษาโรคทางตา (YAG LASER) รายละเอียด
 • สเปคผ้าจ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกาย 55 รายการ ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2 รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาจ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกาย 55 รายการ ครั้งที่ 2 รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Budesonide 120 mcg-1 dose + formoterol fumarate 9 mcg-1 dose inhalation powder 60 dose รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ยา Carvedilol 6.25 mg tablet รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามเชื่อมอาคารจอดรถยนต์โรงพยาบาล จำนวน 1 งาน รายละเอียด ราคากลาง แบบสะพานลอย งวดงาน
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยูนิตทำฟัน รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อก่อโรคติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 10,000 Test รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Meropenem 1 g powder for solution for injection/infusion รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Carvedilol 6.25 mg tablet รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารหนืด รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารหนืด รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ (Fix Bearing) แบบข้อเข่าผิดรูปไม่รุนแรง รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง (Locking Plate) จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ (Fix Bearing) แบบข้อเข่าผิดรูปไม่รุนแรง รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัสดุการแพทย์ แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง (Locking Plate) จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า 2 เครื่อง จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามเชื่อมอาคารจอดรถยนต์โรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา กลุ่มสารน้ำทดแทนเลือด จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อก่อโรคติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 10,000 Test รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน 5 รายการ (63 เครื่อง) รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศระบบชีลเลอร์ พร้อมหุ้มฉนวนอาคารสิริโสธรารักษ์และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศระบบชีลเลอร์พร้อมหุ้มฉนวนอาคารสิริโสธรารักษ์และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน รายละเอียด  
 • ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดไม่มีแป้งฯ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดไม่มีแป้งฯ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Atorvastatin tab 40 mg รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มสารน้ำทดแทนเลือด จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ รายละเอียด สเปค
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วเตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อก่อโรคติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 10,000 Test รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนนอก เอว จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนนอก เอว จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์ Clinical Key รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับห้องทันตกรรม จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับห้องทันตกรรม รายละเอียด spec Type B specปลอดเชื้อ บัญชีประมาณการ Type B บัญชีประมาณการปลอดเชื้อ แบบType B แบบปลอดเชื้อ
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400. ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400. ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วัสดุการแพทย์ แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Atorvastatin 40 mg film-coated tablet (GPU 693923) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ยา Insulin aspart 30 iu-1 ml + Insulin aspart protamine 70 iu-1 ml injection 3 ml รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการน้ำยาตรวจ CD4 รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ (Mobile Bearing) รายละเอียด
 • สเปคครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามเชื่อมอาคารจอดรถยนต์โรงพยาบาล จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) รายละเอียด งวดงานสะพานลอยครั้งที่2 แบบสะพานลอย
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อก่อโรคติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 10,000 Test รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin aspart 30 iu/1 mL + insulin aspart protamine 70 iu/1 mL suspension for injection, 3 mL cartridge (GPU 660150) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามเชื่อมอาคารจอดรถยนต์โรงพยาบาล จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามเชื่อมอาคารจอดรถยนต์โรงพยาบาล จำนวน 1 งาน (ครั้งที่2) รายละเอียด งวดงานสะพานลอยครั้งที่2 แบบสะพานลอย ประมาณราคากลางงานค่าก่อสร้าง
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ (Fix Bearing) แบบแก้ไขข้อเข่าผิดรูปรุนแรง รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ (Fix Bearing) แบบแก้ไขข้อเข่าผิดรูปรุนแรง รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารหนืด รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารหนืด รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ยา Meropenem 1 g รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาปริมาณเชื้อ(HIV-1) จำนวน 5,376 Test รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ขวดเพาะเชื้อเด็ก, ผู้ใหญ่) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อก่อโรคติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 10,000 Test รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 55 รายการ รายละเอียด สเปคผ้า ครั้งที่2
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัสดุการแพทย์ ชุดทดสอบชีวภาพทางเคมี 3 ชั่วโมง รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดทดสอบชีวภาพทางเคมี 3 ชั่วโมง รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ยา Meropenem 1 g powder for solution for injection/infusion รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์พร้อมเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์พร้อมเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Carvedilol 6.25 mg tab รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดโค้งลูกตาดำแบบอัตโนมัติพร้อมเครื่องวัดความยาวลูกตา รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดโค้งลูกตาดำแบบอัตโนมัติพร้อมเครื่องวัดความยาวลูกตา รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องยิงแสงเลเซอร์สำหรับรักษาโรคทางตา (YAG LASER) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องยิงแสงเลเซอร์สำหรับรักษาโรคทางตา (YAG LASER) รายละเอียด
 • สเปคผ้าจ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกาย 55 รายการ ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2 รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาจ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกาย 55 รายการ ครั้งที่ 2 รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Budesonide 120 mcg-1 dose + formoterol fumarate 9 mcg-1 dose inhalation powder 60 dose รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ยา Carvedilol 6.25 mg tablet รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามเชื่อมอาคารจอดรถยนต์โรงพยาบาล จำนวน 1 งาน รายละเอียด ราคากลาง แบบสะพานลอย งวดงาน
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยูนิตทำฟัน รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อก่อโรคติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 10,000 Test รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Meropenem 1 g powder for solution for injection/infusion รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Carvedilol 6.25 mg tablet รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารหนืด รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารหนืด รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ (Fix Bearing) แบบข้อเข่าผิดรูปไม่รุนแรง รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง (Locking Plate) จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ (Fix Bearing) แบบข้อเข่าผิดรูปไม่รุนแรง รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัสดุการแพทย์ แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง (Locking Plate) จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า 2 เครื่อง จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามเชื่อมอาคารจอดรถยนต์โรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด