นอกเวลาราชการ

ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษเฉพาะทาง เวลา 16.30 – 20.00 น.
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
    1 2 3
    พญ. ณัฎฐา
(อายุรกรรม)
นพ. สิทธิชัย
(หัวใจ)
พญ. ศศิลภัส
(อายุรกรรม,ต่อมไร้ท่อ)
นพ. สิทธิชัย
(หัวใจ)
นพ. เชิญ
(กระดูก)
นพ. สิทธิชัย
(อายุรกรรม,หัวใจ)
6 7 8 9 10
พญ. พจมาน
(อายุรกรรม)
นพ. ปิยะศักดิ์
(NERO)
พญ. สราพร
(ไต)
พญ. อรุณรัตน์
(โรคเลือด)
พญ. ณัฎฐา
(อายุรกรรม)
นพ. สิทธิชัย
(หัวใจ)
พญ. ศศิลภัส
(อายุรกรรม,ต่อมไร้ท่อ)
นพ. สิทธิชัย
(หัวใจ)
พญ. พจีภัทร
(เวชกรรมฟื้นฟู)
นพ. สิทธิชัย
(หัวใจ)
13 14 15 16 17
พญ. พจมาน
(อายุรกรรม)
นพ. ปิยะศักดิ์
(NERO)
พญ. สราพร
(ไต)
พญ. อรุณรัตน์
(โรคเลือด)
พญ. ณัฎฐา
(อายุรกรรม)
นพ. สิทธิชัย
(หัวใจ)
พญ. ศศิลภัส
(อายุรกรรม,ต่อมไร้ท่อ)
นพ. สิทธิชัย
(หัวใจ)
นพ. เชิญ
(กระดูก)
นพ. สิทธิชัย
(หัวใจ)
20 21 22 23 24
พญ. พจมาน
(อายุรกรรม)
นพ. ปิยะศักดิ์
(NERO)
พญ. สราพร
(ไต)
พญ. อรุณรัตน์
(โรคเลือด)
พญ. ณัฎฐา
(อายุรกรรม)
นพ. สิทธิชัย
(หัวใจ)
พญ. ศศิลภัส
(อายุรกรรม,ต่อมไร้ท่อ)
นพ. สิทธิชัย
(หัวใจ)
พญ. พจีภัทร
(เวชกรรมฟื้นฟู)
นพ. สิทธิชัย
(หัวใจ)
27 28 29 30 31
พญ. พจมาน
(อายุรกรรม)
นพ. ปิยะศักดิ์
(NERO)
พญ. สราพร
(ไต)
พญ. อรุณรัตน์
(โรคเลือด)
พญ. ณัฎฐา
(อายุรกรรม)
นพ. สิทธิชัย
(หัวใจ)
พญ. ศศิลภัส
(อายุรกรรม,ต่อมไร้ท่อ)
นพ. สิทธิชัย
(หัวใจ)
นพ. เชิญ
(กระดูก)
นพ. สิทธิชัย
(อายุรกรรม,หัวใจ)

หมายเหตุ : สำหรับผู้ใช้บริการ
1. สิทธิเบิกจ่ายตรง
2. สิทธิเบิกต้นสังกัด
3. ชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
ชำระค่าธรรมเนียมบริการ 200 บาท ต่อครั้ง ต่อคลินิก (เบิกไม่ได้)

*ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง