ห้องตรวจ : กุมารเวชกรรม

 

ตารางออกตรวจประจำวัน OPD แพทย์กุมารเวชกรรม
วัน เช้า
( 08.30 – 12.00 น. )
บ่าย
( 13.00 – 16.30 น. )
 จันทร์ พญ. นิตยา  ปานเนาว์ พญ. จารุฉัตร  วิบูลลย์กุลพันธ์
อังคาร พญ. อรอนงค์  มานะเจริญ พญ. นิตยา  ปานเนาว์
 พุธ พญ. รัชนี  ขวัญใจพานิช พญ. ภคินี  ภัทรกุล
พฤหัสบดี นพ. ทวีชัย  โอฬารรัตน์มณี พญ. อัญญารัตน์  ตันรัตนานนท์
ศุกร์ พญ. ภคินี  ภัทรกุล พญ. อัญญารัตน์  ตันรัตนานนท์

 

คลินิกโรคหัวใจในเด็กคลินิกต่อมไร้ท่อในเด็ก

ตารางแพทย์คลินิกพิเศษ OPD เด็ก (ให้บริการตามระบบนัด)
วัน เช้า
( 08.30 – 12.00 น. )
บ่าย
( 13.00 – 16.30 น. )
 จันทร์ คลินิกพัฒนาการเด็ก
พญ.รุจิรัตน์ ปุณยลิขิต
คลินิกระบประสามในเด็ก
พญ. ภคินี  ภัทรกุล
อังคาร คลิกนิกโรคคติดเชื้อในเด็ก
พญ. รัชนี  ขวัญใจพานิช
นพ.เกรียงศักดิ์ ทองชัยประสิทธิ์
พญ. อัญญารัตน์  ตันรัตนานนท์
 พุธ คลินิกโรคหัวใจในเด็ก
นพ.เกรียงศักดิ์ ทองชัยประสิทธิ์
คลินิกติดตามทารกแรกเกิดที่มีปัญหา
พญ. อรอนงค์  มานะเจริญ
พฤหัสบดี  คลินิกสุขภาพเด็กดี (อายุ 1 เดือน – 4 เดือน ) คลินิกสุขภาพดี
ศุกร์ คลินิกภูมิแพ้ในเด็ก
พญ. รัชนี  ขวัญใจพานิช
พญ. นิตยา  ปานเนาว์
คลินิกภูมิแพ้ในเด็ก
พญ. จารุฉัตร  วิบูลย์กุลพันธ์