ห้องตรวจ : คลินิกฝังเข็ม

 

คลินิกฝังเข็ม
วัน เช้า บ่าย
 จันทร์ นพ. นวรัตน์ (ฝังเข็ม) นพ. ธิติมา ไชยกูล (ระงับปวด)
อังคาร นพ. นวรัตน์ (ฝังเข็ม) นพ. นวรัตน์ (ฝังเข็ม)
 พุธ นพ. นวรัตน์ (ฝังเข็ม) นพ. นวรัตน์ (ฝังเข็ม)
พฤหัสบดี นพ. นวรัตน์ (ฝังเข็ม) นพ. นวรัตน์ (ฝังเข็ม)
ศุกร์ นพ. นวรัตน์ (ฝังเข็ม) นพ. นวรัตน์ (ฝังเข็ม) พญ. ธิติมา ไชยกูล (ระงับปวด)