ห้องตรวจ : คลินิกฝังเข็ม

 

คลินิกฝังเข็ม
วัน เช้า บ่าย
 จันทร์ นพ. กวิน นพ. กวิน
อังคาร นพ. กวิน นพ. กวิน
 พุธ นพ. กวิน นพ. กวิน
พฤหัสบดี นพ. กวิน นพ. ปกรณ์
ศุกร์ นพ. กวิน พญ. ธิติมา  ไชยกูล