ห้องตรวจ : จักษุ

 

ตารางแพทย์ออกตรวจประจำวัน OPD ของแพทย์จักษุ
วัน เช้า
( 08.30 – 12.00 น. )
บ่าย
( 13.00-16.00 น. )
 จันทร์ นพ. สุรชัย  อมรานันทกิจ ฉุกเฉิน
อังคาร พญ. วราภรณ์  ตันเจริญ ฉุกเฉิน
 พุธ นพ. สุรชัย  อมรานันทกิจ ฉุกเฉิน
พฤหัสบดี พญ. อภิญญา  ลักษณ์รุจิ ฉุกเฉิน
ศุกร์ พญ. วราภรณ์  ตันเจริญ ฉุกเฉิน