ห้องตรวจ : จักษุ

ตารางแพทย์ออกตรวจประจำวัน OPD ของแพทย์จักษุ
วัน เช้า
( 08.30 – 12.00 น. )
 จันทร์ นพ. สมพร
อังคาร พญ. กิจวัตร
 พุธ นพ. สุรชัย 
พฤหัสบดี พญ. อภิญญา 
ศุกร์ พญ. กิจวัตร

 

ปรับปรุง วันที่ 12 ฑ.ค. 2560