ห้องตรวจ : จิตเวช

 

ตารางแพทย์ออกตรวจประจำวัน OPD ของแพทย์กลุ่มงานจิตเวช
วัน เช้า
( 08.30 – 12.00 น.)
บ่าย
( 13.00 – 16.30 น.)
 จันทร์ นพ. ภาสกร  ลีนิวา
พญ. งามพจน์  ล้วนสุวรรณ
( จิตเวชเด็ก / ผู้ใหญ่ )
รับยาและปรึกษาสุขภาพ
อังคาร นพ. เวทิศ  ประทุมศรี
( จิตเวชผู้ใหญ่ )
รับยาและปรึกษา สุขภาพจิต
 พุธ นพ. เวทิศ  ประทุมศรี
( จิตเวชผู้ใหญ่ )
พญ. งามพจน์  ล้วนสุวรรณ
( จิตเวชผู้ใหญ่ )
พฤหัสบดี จิตเวชชุมชนและรับยา คลินิกคลายเครียด
ศุกร์ นพ. ภาสกร  ลีนิวา
คลินิกยาเสพติด และกิจกรรมบำบัด
คลินิกคลายเครียด