ห้องตรวจ : ผิวหนัง

ตารางแพทย์ออกตรวจประจำวัน OPD ของแพทย์ผิวหนัง
วัน เช้า
(08.30 – 12.00 น.)
 จันทร์ พญ. วัลลียา  เมฆะสุวรรณดิษฐ์
 อังคาร พญ. วัลลียา  เมฆะสุวรรณดิษฐ์
 พุธ นพ. วิรัตน์  โพคะรัตน์ศิริ
พฤหัสบดี นพ. โอภาส  ตันเจริญ

ปรับปรุง 12 ธ.ค. 2560