ห้องตรวจ : ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

 

ตารางแพทย์ออกตรวจประจำวัน OPD ของแพทย์ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
วัน เช้า
( 08.30-12.00 น. )
 จันทร์ นพ. พงศ์  ชววัฒนาพงศ์
อังคาร นพ. ชาญจิตร์ แสงวัฒนะรัตน์
นพ. ภากร  พิริยอมร
 พุธ นพ. ธนัทเทพ เบญจศีล
นพ. อำนาจ  อนันต์วัฒนกุล
พฤหัสบดี นพ. ตรีดิยาธร  แก้วเกิด
ศุกร์ นพ. สมเกียรติ  พรพนาวัลย์

 

**หมายเหตุ  ท่านเคยมารับบริการตรวจรักษากับแพทย์ท่านใด ครั้งต่อไป
กรุณามาตรวจให้ตรงกับวันที่แพทย์ออกตรวจ