ห้องตรวจ : ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

 

ตารางแพทย์ออกตรวจประจำวัน OPD ของแพทย์ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
วัน เช้า
( 08.30-12.00 น. )
บ่าย
 จันทร์ นพ. พงศ์  ชววัฒนาพงศ์ / นพ.เชิญ จิรวิศัลย์ ทำหัตถการ
อังคาร นพ. ชาญจิตร์ แสงวัฒนะรัตน์
นพ. ภากร  พิริยอมร
ทำหัตถการ
 พุธ นพ. ธนัทเทพ เบญจศีล
นพ. อำนาจ  อนันต์วัฒนกุล
ทำหัตถการ
พฤหัสบดี นพ. ตรีดิยาธร  แก้วเกิด ทำหัตถการ
ศุกร์ นพ. สมเกียรติ  พรพนาวัลย์ ทำหัตถการ

ปรับปรุง วันที่ 12 ธ.ค. 2560