ห้องตรวจ : ศัลยกรรม

 

ตารางแพทย์ออกตรวจประจำวัน OPD ของแพทย์ศัลยกรรม
วัน เช้า
( 08.30 – 12.00 น.)
บ่าย
( 13.00 – 16.30 น.)
 จันทร์ นพ. สุรพงศ์  ขวัญพงศ์
นพ. มานิตย์  บำรุงยา (Uro)
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
นพ. มานิตย์  บำรุงยา (Uro)
อังคาร นพ. ศิวดล ทัศนะเมธี
นพ. ศราวุธ  พิพัฒน์นราพงศ์
(ศัลย์เด็ก)
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
นพ. สรเดช  ทวิภูมิพงศ์
(ศัลย์ประสาท)
 พุธ นพ. สุรพงศ์  ขวัญพงศ์
นพ. ชัยฤกษ์  ลิมปวัฒนศิริ
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
พฤหัสบดี นพ. ศิวดล  ทัศนะเมธี
พญ. ทิพาพร  ทับทอง
(ศัลย์เด็ก)
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
นพ. สุวิช  เศรษโศภณ
(ศัลย์ประสาท)
ศุกร์ นพ. สุรพงศ์  ขวัญพงศ์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ