ห้องตรวจ : ศัลยกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจประจำวัน OPD ของแพทย์ศัลยกรรม
วัน เช้า
( 08.30 – 12.00 น.)
บ่าย
( 13.00 – 16.30 น.)
 จันทร์ นพ. สุรพงศ์  ขวัญพงศ์
นพ. มานิตย์  บำรุงยา (Uro) แพทย์ใช้ทุน
แพทย์ใช้ทุน
นพ. มานิตย์  บำรุงยา (Uro)
อังคาร นพ. ศิวดล ทัศนะเมธี

นพ. ศราวุธ  พิพัฒน์นราพงศ์ (ศัลย์เด็ก)

พญ.ปันปฌิธ

แพทย์ใช้ทุน

แพทย์ใช้ทุน
นพ. สรเดช  ทวิภูมิพงศ์ (ศัลย์ประสาท)นพ. ศิวดล ทัศนะเมธี

พญ.ปัณปฌิธ

 พุธ นพ. สุรพงศ์  ขวัญพงศ์
นพ. ชัยฤกษ์  ลิมปวัฒนศิริพญ.วีณา

แพทย์ใช้ทุน

นพ. ศิวดล ทัศนะเมธี

นพ. ปัณณวัชร์

นพ.สุวิช เศรษโศภณ (ศัลย์ประสาท)

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ

พฤหัสบดี นพ. ศิวดล  ทัศนะเมธี
พญ. ทิพาพร  ทับทอง (ศัลย์เด็ก)
แพทย์ใช้ทุน
นพ. สุวิช  เศรษโศภณ (ศัลย์ประสาท)นพ. ศิวดล ทัศนะเมธี

นพ. ปัณณวัชร์

ศุกร์ นพ. ชัยฤกษ์  ลิมปวัฒนศิริ

พญ.ปัณปฌิธ (รับปรึษา)

แพทย์ใช้ทุน

พญ.ปัณปฌิธ

แพทย์ใช้ทุน

ปรับปรุง 12 ธ.ค. 2560