ห้องตรวจ : สูติ – นรีเวช

 

ตารางแพทย์ออกตรวจประจำวัน OPD ของแพทย์สูติ – นรีเวช
วัน เช้า
(08.00 – 12.00 น.)
บ่าย
(13.00 – 16.30 น.)
โอพีดี ฝากครรภ์ โอพีดี
 จันทร์ พญ. สมปรารถนา  มังกรแก้ว นพ. สมพล จินดามณีเรือง พญ. สมปรารถนา  มังกรแก้ว
อังคาร นพ. ภานุวัฒน์ สำเนียงเสนาะ นพ. ยุทธนา จันวะโร นพ. ภานุวัฒน์ สำเนียงเสนาะ
 พุธ นพ. ประวิทย์ อินทรสุขุม พญ. สมปรารถนา  มังกรแก้ว นพ. ประวิทย์ อินทรสุขุม
พฤหัสบดี นพ. สมพล จินดามณีเรือง นพ. ภานุวัฒน์ สำเนียงเสนาะ นพ. สมพล จินดามณีเรือง
ศุกร์ นพ. ยุทธนา จันวะโร นพ. ประวิทย์ อินทรสุขุม นพ. ยุทธนา จันวะโร