ห้องตรวจ : สูติ – นรีเวช

 

ตารางแพทย์ออกตรวจประจำวัน OPD ของแพทย์สูติ – นรีเวช
วัน เช้า
(08.00 – 12.00 น.)
บ่าย
(13.00 – 16.30 น.)
ฝากครรภ์ นรีเวช
 จันทร์ นพ. ภานุวัฒน์ สำเนียงเสนาะ  นพ. สมพล จินดามณีเรือง
อังคาร นพ. ธีนาถ นพ. ประวิทย์ อินทรสุขุม
 พุธ นพ. สมพล จินดามณีเรือง  นพ. ยุทธนา จันวะโร
พฤหัสบดี นพ. ประวิทย์ อินทรสุขุม  นพ. ภานุวัฒน์ สำเนียงเสนาะ
ศุกร์ นพ. ยุทธนา จันวะโร นพ. ธีนาถ

ปรับปรุง 12 ธ.ค. 2560