ห้องตรวจ : อายุรกรรม


 

ตารางแพทย์ออกตรวจประจำวัน OPD ของแพทย์อายุรกรรม
วัน เช้า
( 08.30 – 12.00 น. )
พิเศษ
( 08.30-12.00น.)
บ่าย
( 13.00 – 16.30 น. )
พิเศษ
(13.00-16.30น.)
 จันทร์ นพ.โอภาส
พญ.สราพร
นพ.สิทธิชัย
นพ.พิทักษ
พญ.ณัฏฐา (เบาหวาน)
พญ.วัลลียา (ผิวหนัง)
พญ.อรุณรัตน์ (โรคเลือด)
นพ.ชนาพัฒน์ (โรคไต)
พญ.พจมาน
แพทย์ใช้ทุน
นพ.วัฒนา (วาฟาริน)
อังคาร นพ.โอภาส
นพ.วัฒนา
นพ.ชนาพัฒน์
นพ.วิรัตน์ (เบาหวาน)
พญ.อรุณรัตน์ (โรคเลือด)
พญ.วัลลียา (ผิวหนัง)
นพ.ชัยชนะ (ONCO)
พญ.ณัฏฐา
พญ.อรณิชา
แพทย์ใช้ทุน
พญ.สราพร (โรคไต)
นพ.พิทักษ์ (COPD)
 พุธ พญ.วัลลียา
พญ.พจมาน
พญ.ณัฏฐา (เบาหวาน)
พญ.สราพร (โรคไต)
นพ.วิรัตน์ (ผิวหนัง)
พญ.ศิริมล
นพ.วัฒนา
แพทย์ใช้ทุน
นพ.พิทักษ์ (COPD)
นพ.สิทธิชัย (หัวใจ)
นพ.ชนาพัฒน์ (โรคไต)
พฤหัสบดี พญ.พจมาน นพ.วิรัตน์ (เบาหวาน)
พญ.ณัฏฐา (ARV)
นพ.โอภาส (ผิวหนัง)
พญ.ศิริมล (โรคไต)
นพ.ชัยชนะ
พญ.อรณิชา
แพทย์ใช้ทุน
นพ.พิทักษ์ (หอบหืด)
นพ.สิทธิชัย (หัวใจ)
ศุกร์ พญ.อรุณรัตน์
พญ.ศิริมล
นพ.ชัยชนะ (ONCO)
นพ.โอภาส (consult skin)
พญ.อรณิชา
แพทย์ใช้ทุน
แพทย์ใช้ทุน

ปรับปรุง วันที่ 12 ธ.ค. 60