ห้องตรวจ : อายุรกรรม

 

ตารางแพทย์ออกตรวจประจำวัน OPD ของแพทย์อายุรกรรม (มิถุนายน 2559)
วัน เช้า
( 08.30 – 12.00 น. )
พิเศษ
( 08.30-12.00น.)
บ่าย
( 13.00 – 16.30 น. )
พิเศษ
(13.00-16.30น.)
 จันทร์ นพ.โอภาส 
พญ.สราพร
นพ.พิทักษ์

พญ.เพชรรัตน์
นพ.พชรพล
พญ.เพ็ญพิชชา

พญ.ปารมี

พญ.ณัฏฐา
(เบาหวาน)

พญ.วัลลียา
(ผิวหนัง)

พญ.อรุณรัตน์
(โรคเลือด)
พญ.พจมาน  พญ.กนกอร
พญ.เบญจมาภรณ์
พญ.ปิ่ณพลอย
พญ.สุณัฏฐา

 

นพ.วัฒนา
(วาฟาริน)
นพ.ปิยะศักดิ์
(NERO)
อังคาร นพ.โอภาส
นพ.วัฒนา  
พญ.สุณัฏฐา
นพ.วีรสิทธิ์
พญ.ณัฐภรณ์
พญ.กนกอร
นพ.วิรัตน์
(เบาหวาน)

พญ.อรุณรัตน์
(โรคเลือด)
พญ.วัลลียา
(ผิวหนัง)
พญ.ณัฏฐา
พญ.เพชรรัตน์
นพ.เอกพงศ์
นพ.อภิวัฒน์
 พญ.เพ็ญพิชา
นพ.สมชาย
(หัวใจ)

พญ.สราพร
(โรคไต)

นพ.พิทักษ์
(วัณโรค)
นพ.ปิยะศักดิ์
(NERO)
 พุธ พญ.วัลลียา  
พญ.พจมาน 
พญ.เบญจามภรณ์
นพ.พชรพล
พญ.ปิ่ณพลอย 

พญ.เพ็ญพิชชา 

พญ.ณัฏฐา
(เบาหวาน)

พญ.สราพร
(โรคไต)

นพ.วิรัตน์
(ผิวหนัง)
นพ.วัฒนา พญ.ณัฐภรณ์
นพ.ดุลยทรรศน์
พญ.กฤษณา
พญ.ปารมี


นพ.พิทักษ์
(COPD)
นพ.สิทธิชัย
(หัวใจ)
พฤหัสบดี พญ.พจมาน  พญ.เพชรรัตน์
นพ.วีรสิทธิ์
พญ.กนกอร
นพ.ดุลยทรรศน์
นพ.วิรัตน์
(เบาหวาน)

พญ.ณัฏฐา
(ARV)

นพ.โอภาส
(ผิวหนัง)
นพ.สมชาย

 

พญ.เบญจมาภรณ์
นพ.พชรพล
พญ.กฤษณา

นพ.อภิวัฒน์

นพ.พิทักษ์
(หอบหืด)
นพ.สิทธิชัย
(CHF)
ศุกร์ พญ.อรุณรัตน์
นพ.ปิยะศักดิ์
พญ.สุณัฏฐา
นพ.วีรสิทธ์ิ
นพ.อภิวัฒน์
พญ.ปารมี
 
นพ.สิทธิชัย  พญ.กฤาณา
พญ.ปิ่ณพลอย
พญ.ณัฐภรณ์
นพ.ดุลยทรรศน์