ห้องตรวจ : เวชกรรมฟื้นฟู

 

ตารางแพทย์ออกตรวจประจำวัน OPD ของแพทย์เวชกรรมฟื้นฟู
วัน เช้า
( 08.30 – 12.00 น. )
บ่าย
( 13.00 – 16.30 น. )
อังคาร  – พญ. พจีภัทร  อนุราชเสนา
พุธ  – พญ. พจีภัทร  อนุราชเสนา
พฤหัสบดี  – พญ. พจีภัทร  อนุราชเสนา
ศุกร์ พญ. พจีภัทร  อนุราชเสนา  –