ห้องตรวจ : โสต ศอ นาสิก

 

ตารางแพทย์ออกตรวจประจำวัน OPD ของแพทย์ โสต ศอ นาสิก
วัน เช้า
( 08.30-12.00 น. )
บ่าย
( 13.00-16.30 น. )
 จันทร์ นพ. นพพงศ์   โฆษิตชัยวัฒน์
นพ.นัฐวุฒิ  สมบูรณ์ทรัพย์
นพ. นพพงศ์   โฆษิตชัยวัฒน์
อังคาร พญ. จันทร์จิรา  วิสุทธิเมธีกร
พญ. พรรษวรรณ  เปรมตุ่น
พญ. จันทร์จิรา  วิสุทธิเมธีกร
 พุธ นพ. นพพงศ์   โฆษิตชัยวัฒน์
พญ. พรรษวรรณ  เปรมตุ่น
นพ. นพพงศ์   โฆษิตชัยวัฒน์
พฤหัสบดี พญ. จันทร์จิรา  วิสุทธิเมธีกร
นพ.นัฐวุฒิ  สมบูรณ์ทรัพย์
นพ.นัฐวุฒิ  สมบูรณ์ทรัพย์
ศุกร์ พญ. พรรษวรรณ  เปรมตุ่น พญ. พรรษวรรณ  เปรมตุ่น

ปรับปรุง 12 ธ.ค. 2560