กลุ่มงานจักษุ

 

นพ.สุรชัย1 นายแพทย์สุรชัย  อมรานันทกิจ
หัวหน้ากลุ่มงาน
พญ.วราภรณ์1 แพทย์หญิงวราภรณ์  ตันเจริญ
พญ.อภิญญา แพทย์หญิงอภิญญา  ลักษณ์รุจิ