กลุ่มงานจิตเวช

 

นพ.เวทิส1 นายแพทย์เวทิส  ประทุมศรี
หัวหน้ากลุ่มงาน
นพ.ภาสกร1 นายแพทย์ภาสกร  ลีนิวา
1430315275_doctor แพทย์หญิงงามพจน์  ล้วนสุวรรณ