กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค

 

1430315275_doctor นายแพทย์อุฬาร  สวนขวัญ
หัวหน้ากลุ่มงาน