กลุ่มงานรังสีวิทยา

 

พญ.ระพีพร1 แพทย์หญิงระพีพร  อารีย์
หัวหน้ากลุ่มงาน
1430315275_doctor แพทย์หญิงสุกัญญา ทองชัยประสิทธิ์
1430315275_doctor นายแพทย์คณินธร  เอื้อเสริมพงศ์