กลุ่มงานวิสัญญี

 

1430315275_doctor นายแพทย์สมชาย  เอกปรัชญากุล
หัวหน้ากลุ่มงาน
1430315275_doctor แพทย์หญิงธิติมา ไชยกูล
1430315275_doctor นายแพทย์ก้องภพ  โกศลเหมมณี