กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

 

นพ.ชาญจิตร1 นายแพทย์ชาญจิตร์  แสงวัฒนะรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงาน
นพ.พงศ์ นายแพทย์พงศ์  ชววัฒนาพงศ์
นพ.สมเกียร1 นายแพทย์สมเกียรติ  พรพนาวัลย์
นพ.ธนัทเทพ นายแพทย์ธนัทเทพ  เบญจศีล
นพ.ตรีดิยาธร นายแพทย์ตรีดิยาธร  แก้วเกิด
1430315275_doctor นายแพทย์อำนาจ  อนันต์วัฒนกุล
1430315275_doctor นายแพทย์ภากร  พิริยอมร
1430315275_doctor นายแพทย์เชิญ  จิรวิศัลย์