กลุ่มงานศัลยกรรม

 

นพ.สุรพงศ์ นายแพทย์สุรพงศ์  ขวัญพงศ์
หัวหน้ากลุ่มงาน
นพ.สุวิช1 นายแพทย์สุวิช  เศรษฐโศภณ
1430315275_doctor นายแพทย์สรเดช  ทวิภูมิพงษ์
1430315275_doctor นายแพทย์มานิตย์  บำรุงยา
1430315275_doctor นายแพทย์ศราวุธ  พิพัฒน์นราพงศ์
1430315275_doctor แพทย์หญิงทิภาพร  ทับทอง
1430315275_doctor แพทย์หญิงธันยพร  กมลวราพิทักษ์