กลุ่มงานสูติ-นรีเวช

 

นพ.อรรถนพ1 นายแพทย์อรรณพ กาญจนสิงห์
หัวหน้ากลุ่มงาน
1430315275_doctor นายแพทย์ประวิทย์  อินทรสุขุม
1430315275_doctor นายแพทย์ภานุวัฒน์  สำเนียงเสนาะ
นพ.ยุธนา นายแพทย์ยุทธนา  จันวะโร
1430315275_doctor นายแพทย์สมพล  จินดามณีเรือง
1430315275_doctor แพทย์หญิงสมปรารถนา มังกรแก้ว