กลุ่มงานอายุรกรรม


 

นพ.วัฒนา1 นายแพทย์วัฒนา อารีย์
หัวหน้ากลุ่มงาน
1430315275_doctor นายแพทย์สมชาย  หาญไชยพิบูลย์กุล พญ.พจมาน แพทย์หญิงพจมาน  ตันติสิริสมบูรณ์
นพ.โอภาส ตัน นายแพทย์โอภาส  ตันเจริญ พญ.ณัฐฐา1 แพทย์หญิงณัฏฐา เลี่ยวชวลิต
DSC_0023 แพทย์หญิงวัลลียา  เมฆะสุวรรณดิษฐ์ 1430315275_doctor แพทย์หญิงศศิภัสช์  ช้อนทอง
นพ.พิทักษ์ นายแพทย์พิทักษ์  ไชยกูล 1430315275_doctor นายแพทย์ปิยะศักดิ์  น่วมมา
พญ.อรุณรัตน์ แพทย์หญิงอรุณรัตน์  พิรุณสาร 1430315275_doctor นายแพทย์สิทธิชัย  สื่อประเสริฐสิทธิ์