สาขาอายุรกรรม

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ พญ.วัลลียา-683x1024.jpg
นพ.วัฒนา อารีย์
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม
พญ.วัลลียา เมฆะสุวรรณดิษฐ์ 
ตจวิทยา
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ DSC_09652_exposure_2-683x1024.jpg
นพ.พิทักษ์ ไชยกูล
เวชบำบัดวิกฤติ
พญ.สราพร มัทยาท
อายุรศาสตร์โรคไต
พญ.ศิริมล หวังคุณธรรม
อายุรศาสตร์โรคไต
 นพ.ชนาพัฒน์ พันธุ์เขียน
อายุรศาสตร์โรคไต
พญ.ณัฎฐา เลี่ยวชวลิต
อายุรศาสตร์
พญ.พจมาน ตันติสิริสมบูรณ์
อายุรศาสตร์
พญ.วณิชยา สมงาม
อายุรศาสตร์
พญ.อมิตวรรณ มณีนุตร์
อายุรศาสตร์
 
พญ.เกศมณี พงษ์อร่าม
อายุรศาสตร์ 
พญ.ปณิตา หวั่งประดิษฐ์
อายุรศาสตร์ 
 
พญ.วิภาดา หลายชูไทย
อายุรศาสตร์
นพ.รัฐภาส วรชาติ
อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
พญ.อรุณรัตน์ พิรุณสาร
อายุรศาสตร์โรคเลือด
นพ.สิทธิชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 นพ.ชัยชนะ จันทรคิด
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
 นพ.ธนารัตน์ ฤชากร
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 
นพ.ชนะชัย จันทรคิด
อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม
พญ.ณัฎฐนันท์ ภูวิภิรมย์
อายุรศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ
พญ.ลาวัณย์ แจ่มจำรัส
อายุรศาสตร์ทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤติ
พญ.จุฑาทิพย์ พรพรหม
อายุรศาสตร์โรคเลือด
พญ.อรณิชา อมรอริยะ
อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ
นพ.พงษ์พันธ์ บุญมีศรีประเสริฐ
อายุรศาสตร์