กลุ่มงานอายุรกรรม

นพ.วัฒนา1 นายแพทย์วัฒนา อารีย์
หัวหน้ากลุ่มงาน
1430315275_doctor นายแพทย์สิทธิชัย  สื่อประเสริฐสิทธิ์
DSC_0023 แพทย์หญิงวัลลียา  เมฆะสุวรรณดิษฐ์ พญ.พจมาน แพทย์หญิงพจมาน  ตันติสิริสมบูรณ์
นพ.พิทักษ์ นายแพทย์พิทักษ์  ไชยกูล พญ.ณัฐฐา1 แพทย์หญิงณัฏฐา เลี่ยวชวลิต
พญ.อรุณรัตน์ แพทย์หญิงอรุณรัตน์  พิรุณสาร