กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

 

1430315275_doctor แพทย์หญิงรุจิรัตน์  ปุณยลิขิต
หัวหน้ากลุ่มงาน
1430315275_doctor แพทย์หญิงกุลธิดา  สวัสดี
1430315275_doctor แพทย์หญิงศิริลักษณ์  ผ่องจิตสิริ
1430315275_doctor นายแพทย์เกริกไกร  เพียรระพีกุล