กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

นพ.นพพงศ์1 นายแพทย์นพพงศ์  โฆษิตชัยวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มงาน
1430315275_doctor แพทย์หญิงจันทร์จิรา  วิสุทธิเมธีกร
นัฐวุฒิ นายแพทย์นัฐวุฒิ  สมบูรณ์ทรัพย์
1430315275_doctor แพทย์หญิงพรรษวรรณ  เปรมตุ่น