กลุ่มงานผู้ป่วยนอก

 

DSC_0023 แพทย์หญิงวัลลียา  เมฆะสุวรรณดิษฐ์
หัวหน้ากลุ่มงาน