คุณนงลักษณ์ และคุณเอกวรา รัตนกิจ บริจาคเงินให้โรงพยาบาล