คุณปรีชา – คุณอัมพร เขมะจารี บริจาคเงินให้โรงพยาบาล