คุณสมบัติ คุณสมใจ วจะโนภาส และบุตรธิดา บริจาคเงินให้โรงพยาบาล