คุณสมบูรณ์ – คุณสังวาลย์ ดรุณเนตร บริจาคเครื่องควบคุมการให้ยาใต้ชั้นผิวหนัง