คุณสมบูรณ์ – คุณสังวาลย์ ดรุณเนตร บริจาคเงินให้โรงพยาบาล