คุณเอื้อมพร – คุณอมรภัทร ทัศนประสิทธิผล บริจาคเงินให้โรงพยาบาล