ดูต่อ ประกาศประกวดราคา

 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ให้ความอบอุ่นพร้อมระบบทำหัตถการฯ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ให้ความอบอุ่นพร้อมระบบทำหัตถการฯ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดให้ความชื้นระบบปิดพร้อมหัวต่อ จำนวน 12,000 ชุด รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุการแพทย์ ชุดให้ความชื้นระบบปิดพร้อมหัวต่อ จำนวน 12,000 ชุดรายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียจากเลือดชนิดอัตโนมัติสำหรับเด็ก และขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียจากเลือดชนิดอัตโนมัติสำหรับผู้ใหญ่) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัดโนมัติ จำนวน 90,000 Test/report รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัดโนมัติ จำนวน 90,000 Test/report รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาSevoflurane และ Cisatracurium รายละเอียด
 • ขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูก (Locking Plate) 3 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องมือเย็บปิดปลายลำไส้อัตโนม้ติ (GIA) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องมือตัดต่อลำไส้อัตโนมัติแบบวงกลม No.28 รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โลหะดามกระดูก (Locking Plate) 3 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครื่องมือเย็บปิดปลายลำไส้อัตนโนมัติ (GIA) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุการแพทย์ เครื่องมือตัดต่อลำไส้อัตโนมัติแบบวงกลม No.28 รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาบริการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ไซริ้งพลาสติก จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ไซริ้งพลาสติก จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 110,000 ชุด รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 54,000 ชุด รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มยาตา 6 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ(ชุดทดสอบแยกชนิดของเชื้อจุลชีพ,ชุดทดสอบความไวของยาต่อเชื้อจุลชีพ) รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รายละเอียด
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยาSevoflurane และ Cisatracurium รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา oxaliplatin 100 mg in 20 ml injection รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาเบาหวาน 2 รายการ รายละเอียด
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (PT และPTT) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (PT และPTT) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ APHERESIS KIT รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ APHERESIS KIT จำนวน 124 Pack รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจ CT รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ก๊าซทางการแพทย์ ก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์บรรจุท่อพร้อมอุปกรณ์ลดแรงดัน จำนวน 3,000 ท่อ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มยาเบาหวาน 2 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Oxaliplatin 100 mg20 ml รายละเอียด 
 • ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการซักอบรีดผ้า พร้อมบริหารจัดการผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด
 • ขอเปลี่ยนแปลงราคาขายทอดตตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดให้สารละลาย จำนวน 54,000 ชุด รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 130,000 ชุด รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 130,000 ชุด รายละเอียด
 • ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือยางแบบสเตอร์ไรด์ จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือยางแบบสเตอร์ไรด์ จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจ CT รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ ก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์บรจุท่อพร้อมอุปกรณ์ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อแก๊สออกซิเจนเหลว รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก๊สออกซิเจนเหลว รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 เครื่อง รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 เครื่อง รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการซักอบรีดฯ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ฯ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวนประมาณ 200,000 กิโลกรัม รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ  จำนวนประมาณ 200,000 กิโลกรัม รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มชุดรับภาพชนิแฟลตพาแนล ฯ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล จำนวน 12 เดือน รายละเอียด
 • ครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 200 ราย รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 200 ราย รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็ก รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาบริการตรวจ CT รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟอกไตแบบวัดค่าโซเดียมในเลือดอัตโนมัติ โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด