ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 บริเวณโถงทางเข้าอาคารศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก )

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 บริเวณโถงทางเข้าอาคารศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ) รายละเอียด