ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEAP ชนิดเพดาน จำนวน 2 เครื่อง )

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEAP ชนิดเพดาน จำนวน 2 เครื่อง ) รายละเอียด