ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนเอว จำนวน 4 รายการ)

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนเอว จำนวน 4 รายการ) รายละเอียด