ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกต้นขาชนิดแยกชิ้นจำนวน 4 รายการ)

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกต้นขาชนิดแยกชิ้นจำนวน 4 รายการ) รายละเอียด