ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โคมไฟสำหรับส่องตรวจและทำหัตถการชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลพุทธโสธร

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โคมไฟสำหรับส่องตรวจและทำหัตถการชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด