ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า ประมาณวันละ 1570 กิโลกรัม รวม 30 วัน

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า ประมาณวันละ 1570 กิโลกรัม รวม 30 วัน รายละเอียด