ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค หมวดขนมหวาน จำนวน 11 รายการ

  •  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค หมวดขนมหวาน จำนวน 11 รายการ รายละเอียด