ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ชุดโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง รายละเอียด