ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น จ านวน 1 งาน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลพุทธโสธร  รายละเอียด รายละเอียด