ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (โลหะดามกระดูก และใส่ในโพรงกระดูกต้นขาชนิดแยกชิ้น จำนวน 4 รายการ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (โลหะดามกระดูก และใส่ในโพรงกระดูกต้นขาชนิดแยกชิ้น จำนวน 4 รายการ) รายละเอียด

You may also like...