ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) จ้างปรับปรุงห้องน้ำห้องพิเศษ หอผู้ป่วยประกันสังคมชายและหญิง จำนวน 2 งาน

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) จ้างปรับปรุงห้องน้ำห้องพิเศษ หอผู้ป่วยประกันสังคมชายและหญิง จำนวน 2 งาน รายละเอียด