ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ท่อดูดสูญญากาศจำนวน 1 ชุด และชุดหัวขุดและกรอเบ้าขาเทียมจำนวน 1 ชุด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  (ท่อดูดสูญญากาศจำนวน 1 ชุด และชุดหัวขุดและกรอเบ้าขาเทียมจำนวน 1 ชุด) รายละเอียด